Download de algemene voorwaarden in PDF

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.

 1. Verkoper: afhankelijk van welke partij het aanbod heeft uitgebracht c.q. onder wiens handelsnaam de Overeenkomst is
  aangegaan, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Heating dan wel de besloten vennootschap met
  beperkte aansprakelijkheid Dutch Heating Products BV, beide gebruikers van deze algemene voorwaarden. Dutch Heating
  Products BV is gevestigd aan Milton Friedmanweg 11, 1689 ZZ te Zwaag en ingeschreven in het Handelsregister onder KvKnummer 71813934. DutchLEDProjects is gevestigd aan Akeleiweg 200, 9731 JD te Groningen en ingeschreven in het
  Handelsregister onder KvK-nummer 67697267.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de Verkoper en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan de Verkoper zich jegens de Klant heeft verbonden
  tot de verkoop en levering van Producten en/of de vervaardiging en levering van legplannen.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen de Verkoper en een Consument wordt gesloten in het kader van een
  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Verkoper en de
  Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
  één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de
  Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door de Verkoper geen georganiseerd
  systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van de Verkoper op internet
  of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Webwinkel: www.dutchheating.nl respectievelijk www.voordeelled.nl.
 8. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens de Verkoper aan de Klant te leveren zaken, waaronder nietlimitatief bedoeld, begrepen zijn, infraroodpanelen, infraroodvloerverwarming, ondervloeren, isolatiemateriaal, thermostaten,
  boilers, ledverlichtingsarmaturen en retro lijnmodules voor ledverlichting.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de
  stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en iedere Overeenkomst.
 11. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 12. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
  zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
  voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 13. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,
  tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te
  treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het
  doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 14. Elk aanbod van de Verkoper (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. De Verkoper kan zijn aanbod tot meteen,
  althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in
  het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper zo spoedig
  mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 15. Kennelijke fouten, vergissingen en verschrijvingen binden de Verkoper niet.
 16. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van de Verkoper, op
  de door de Verkoper aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod
  van de Verkoper, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Verkoper anders
  aangeeft.
  ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
  Pagina 2 van 5
 17. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de
  Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen.
 18. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij de levering van volgens specificaties van de Consument te vervaardigen
  Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
  Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 19. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door de
  Verkoper aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij de Verkoper. Zo spoedig mogelijk nadat de
  Verkoper in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is
  voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal de Verkoper de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail
  bevestigen.
 20. De Consument dient gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de
  verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover
  nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten
  slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 21. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde
  toebehoren en in de originele staat en verpakking aan het door de Verkoper vermelde retouradres retourneren.
 22. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van
  omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. De Verkoper is gerechtigd deze waardevermindering
  aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds
  ontvangen betaling.
 23. Teruglevering van de te retourneren Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst
  op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 24. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor
  rekening van de Consument.
 25. De Verkoperzal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits
  de Producten door de Verkoperzijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk
  retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan
  komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking.
  ARTIKEL 5. | LEGPLANNEN
 26. Legplannen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte tekeningen en/of plattegronden. De Klant staat in voor de juistheid
  daarvan. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Klant verstrekte onjuiste tekeningen en/of
  plattegronden.
 27. Legplannen worden tegen betaling van de uitdrukkelijk overeengekomen vergoeding geleverd. Indien op basis van een geleverd
  legplan Producten door de Klant worden besteld, komt de door de Klant betaalde prijs van het legplan in mindering van de
  aankooprijs van de Producten. De Verkoper kan een uiterste termijn bedingen waarbinnen de betreffende Producten moeten
  worden besteld om aanspraak te kunnen maken op voornoemde verrekening.
  ARTIKEL 6. | TERMIJNEN
 28. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe de Verkoper zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale
  termijnen. Het verzuim van de Verkoper treedt niet eerder in dan nadat de Klant de Verkoper Schriftelijk in gebreke heeft
  gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en de Verkoper na het verstrijken van de
  laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 29. Verzuim van de Verkoper biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim
  betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
  ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
 30. De Klant dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de
  Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant
  niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Verkoper.
 31. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen
  binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had
  kunnen geraken, Schriftelijk bij de Verkoper te zijn ingediend.
  Pagina 3 van 5
 32. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen
  in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden
  na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij de Verkoper is geklaagd.
 33. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor de Verkoper uit een dergelijke
  klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 34. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan de Verkoper bestaan, behoudens voor zover de
  wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
  ARTIKEL 8. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
 35. Op ledverlichting wordt vijf jaar garantie verstrekt, met dien verstande dat een termijn van drie jaar geldt voor ledverlichting die
  bestemd is voor gebruik binnen bedrijven of andere organisaties. Op overige Producten is garantie slechts van toepassing indien
  dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
 36. Het bepaalde in het vorige lid geldt met dien verstande dat een verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke
  rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens de Verkoper kunnen doen gelden
  (conformiteit).
 37. Een garantieaanspraak of aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde het
  gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan de Verkoper toerekenbare omstandigheid.
  Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke
  slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet in acht nemen
  van de eventuele gebruiksaanwijzingen of andere aanwijzingen van de Verkoper of de fabrikant, het niet vakkundig en
  regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties
  die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van de Verkoper zijn uitgevoerd.
  ARTIKEL 9. | OVERMACHT
 38. De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe
  gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
  geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de
  wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop de Verkoper geen invloed
  heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede
  begrepen, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging,
  gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de
  Verkoper.
 39. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie
  maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 40. Indien de Verkoper bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts
  gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de Verkoper gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk
  nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige
  Overeenkomst.
 41. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in
  aanmerking.
  ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 42. De Verkoper is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de
  Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover
  de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
  Overeenkomst de Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen
  niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort
  te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door de Verkoper
  in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klantzijn verplichtingen (alsnog)
  kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 43. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet
  Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen
  waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is de Verkoper gerechtigd om de Overeenkomst met
  onmiddellijke ingang te ontbinden.
 44. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de Verkoper op grond van dit
  artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
  Pagina 4 van 5
 45. De Klant is verplicht de schade die de Verkoper ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te
  vergoeden.
 46. Indien de Verkoper de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.
  ARTIKEL 11. | BEZORGKOSTEN, PRIJSWIJZIGING EN BETALINGEN
 47. De bezorgkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, met dien
  verstande dat Dutch Heating orders vanaf een bestelbedrag van € 250,- franco levert. Dit bestelbedrag geldt voor Consumenten
  inclusief btw en in andere gevallen exclusief btw. Voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten wordt
  evenwel de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten.
 48. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die de Verkoper bekend waren op het moment
  dat de Verkoper deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren
  voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen, is de Verkoper gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen,
  met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging
  plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en de Verkoper alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft
  de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid
  van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of
  andere heffingen van overheidswege.
 49. De Verkoperis niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende
  en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens de Verkoper is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is de
  Verkoper in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
  totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 50. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door de Verkoper aangegeven wijze en binnen de door de Verkoper vermelde
  termijn of op het door de Verkoper aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert de Verkoper een
  standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van
  een aanbetaling.
 51. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve
  van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 52. De Verkoper is gerechtigd om de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 53. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige)
  surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard,
  enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan
  beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 54. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van
  de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van
  een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde
  contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 55. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant
  verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.
  ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 56. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar beschikbaar gestelde gegevens,
  iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien,
  alsmede een andere omstandigheid die niet aan de Verkoper kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een
  omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant jegens de Verkoper geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere
  compensatie.
 57. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en
  schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 58. Mocht de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft de Verkoper te allen tijde het recht deze schade te herstellen.
  De Klant dient de Verkoper hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van de Verkoper ter
  zake vervalt.
 59. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de leverantie waarop de
  aansprakelijkheid van de Verkoper betrekking heeft, e.e.a. uitsluitend indien en voor zover de Klant daarop aanspraak maakt uit
  hoofde van artikel 8. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot ten
  hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van
  de Verkoper betrekking heeft.
  Pagina 5 van 5
 60. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens de
  Verkoper één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op
  feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop
  van twee jaren.
 61. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24
  lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 62. De Klant vrijwaart de Verkoper van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
  schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan de Verkoper toerekenbaar is. Indien de Verkoper uit dien
  hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden de Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan
  en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke
  blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
  gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
  van de Klant.
  ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
 63. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een
  klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en
  een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 64. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de
  Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
  ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 65. Alle door de Verkoper aan de Klant verkochte Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al haar betalingsverplichtingen
  uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 66. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere
  wijze te bezwaren.
 67. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen
  of doen gelden, is de Klant verplicht de Verkoper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 68. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan de Verkoper of door de Verkoper aangewezen derden om al die plaatsen te
  betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Verkoper is bij verzuim van de Klant
  gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening
  van de Klant.
 69. Als de Klant, nadat de Producten door de Verkoper aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
  eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet
  nakomt.
  ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
 70. De Verkoper is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 71. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing.
 72. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in
  onderling overleg te beslechten.
 73. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van de Verkoper wordt in eerste aanleg
  aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van de
  Verkoper een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet
  bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat de Verkoper Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen
  rechter te willen procederen.